0
0,00 
  • Koszyk jest pusty

    Brak produktów w koszyku

 Realizacja zamówień i dostawa

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
2. Dostawa Towaru na terytorium innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej jest możliwa po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kontakt@pidida.pl.
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
4. Koszt dostawy Towaru różnić się będzie w zależności od wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Odbiór osobisty (ul. Jaśminowa 1A, Dąbcze, 64-130 Rydzyna),
b) Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,
c) Przesyłka kurierska,
d) Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej pobraniowa,
e) Przesyłka kurierska pobraniowa.
6. Dokładny termin wydania Towaru przy odbiorze osobistym, nie dłuższy jednak niż 3 dni, zostanie ustalony z Klientem indywidualnie, a następnie potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 14 dni, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek 
biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub za pomocą karty płatniczej – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży.
8. W przypadku Towarów spersonalizowanych termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 5 do 14 dni roboczych.
9. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
10. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
11. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
12. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
13. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane
w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
14. Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kuriera, przedstawiciela operatora pocztowego). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient nie będący Konsumentem powinien w obecności 
kuriera/przedstawiciela operatora pocztowego sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.